Přeskočit na obsah

Služby

Daňová evidence

Zahrnuje:

• na základě dokladů dodaných klientem provedeme kontrolu formální správnosti dokladů a zpracujeme daňovou evidenci dle §7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
• při zpracování daňové evidence navrhujeme daňové optimalizace dle potřeby klienta
• pracujeme pro plátce i neplátce DPH
• složitější účetní a daňové případy může klient konzultovat s daňovým poradcem
• při každém zpracování je výstupem přehled o příjmech a výdajích a stav závazků a pohledávek
• provádíme roční inventarizaci, vedeme karty majetku, časového rozlišení, leasingu a rezerv apod.
• standardně zpracováváme daňovou evidenci v programu SB Komplet, dle domluvy s klientem v jeho vlastním účetním programu, například Pohoda, Money

Účetnictví

• na základě dokladů dodaných klientem provedeme kontrolu formální správnosti dokladů
• zpracujeme účetnictví pro podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb.
• zpracujeme účetnictví pro neziskové organizace dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška 504/2002 Sb.
• při zpracování účetnictví navrhujeme daňové optimalizace dle potřeby klienta
• pracujeme pro plátce i neplátce DPH
• složitější účetní a daňové případy může klient konzultovat s daňovým poradcem
• při každém zpracování je výstupem rozvaha a výsledovka, knihy závazků a pohledávek a další dle potřeb klienta
• provádíme roční inventarizaci, vedeme karty majetku, časového rozlišení, leasingu a rezerv apod.
• připravujeme závěrky, uzávěrky pro audit a zajišťujeme spolupráci s auditorem
• standardně zpracováváme účetnictví buď v naší kanceláři v programu SB Komplet anebo dle domluvy u klienta v jeho vlastním účetním programu, např. SB Komplet, Pohoda, Money, Abra, popř. vzdáleným přístupem
• klientům, kteří si účetnictví zpracovávají sami, nabízíme kontrolu zaúčtování
• pomáháme nastavit systémy zaúčtování a oběhu účetních dokladů a zajišťujeme zaučení účetních a administrativních pracovníků
• v případě dotací zajišťujeme rozúčtování dokladů dle podmínek dotace
• pro neziskové organizace zajišťujeme správné rozúčtování dle jednotlivých zdaňovaných činností a oborů činností organizace

Zpracování mezd

• zajišťujeme správný výpočet mezd a vedení mzdové evidence
• komunikujeme za Vás s příslušnými úřady SSZ, zdravotními pojišťovnami, finančními úřady, úřady práce
◦ přihlásíme/odhlásíme zaměstnavatele i zaměstnance na příslušných úřadech
◦ zastupujeme Vás na základě plné moci při kontrolách na SSZ a zdravotních pojišťovnách, nachystáme doklady za kontrolované období v naší kanceláři
• pomůžeme Vám při vyřízení dotací z Úřadu práce
• mzdovou agendu zpracováváme standardně v účetním programu SB Komplet nebo Pamica, dle domluvy u klienta v jeho vlastním účetním programu, např. SB Komplet, Abra, Pohoda, Money, Pamica, QAD
• výstupem měsíčního zpracování jsou měsíční přehledy mezd, výplatní pásky, příkazy k úhradě
• ročně vyhotovíme mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, roční zúčtování daně zaměstnancům, případně zaměstnancům zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za firmu zpracujeme vyúčtování závislé činnosti a srážkové daně
• na přání klienta vyexportujeme platební příkazy pro internetové bankovnictví
• zajišťujeme konzultace v oblasti mezd
• na základně plné moci za Vás provedeme podání elektronicky

Daňová přiznání

• zpracováváme daňová přiznání k daním:

◦ daň z příjmů fyzických osob včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění
◦ daň z příjmů právnických osob včetně závěrky a přílohy k závěrce
◦ DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení
◦ žádost o vrácení DPH z EU
◦ daň silniční
◦ daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále DPFO)
Přiznání k DPFO zpracováváme pro fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele např. s příjmy z nájmů, akcií, souběh zaměstnání apod.
Zpracování DPFO zahrnuje nejenom daňovou optimalizaci, zpracování, ale i podání na příslušné úřady (SSZ, ZP, FÚ).
Na základě plné moci daňovému poradci možnost odložení termínu podání daň. přiznání do 1.7.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)
Zpracování DPPO zahrnuje nejenom daňovou optimalizaci, zpracování, ale i podání na příslušné úřady (FÚ, OR). Daňová optimalizace zahrnuje i kontrolu hlavních účetních vazeb, odpisů a správného rozlišení, podstatných daňových a nedaňových nákladů a časového rozlišení v souladu s platnou legislativou.

Daň z přidané hodnoty, kontrolní i souhrnné hlášení
Zahrnuje kontrolu náležitostí daňových dokladů dle platného znění zákona o DPH, sestavení evidence pro účely přiznání k DPH a povinných příloh (kontrolní hlášení, souhrnné hlášení), výpočet a sledování koeficientu DPH. Máme zkušenosti se zpracováním přiznání DPH pro cestovní kanceláře ve zvláštním režimu pro cestovní služby dle §89 zákona o DPH. Na základě plné moci podáváme přiznání k DPH včetně všech příloh elektronicky. Pracujeme pro klienty, kteří nakupují a prodávají zboží i služby v rámci EU i po celém světě.

Žádost o vrácení DPH z EU
Zajistíme Vám elektronické podání žádosti o vrácení DPH ze zemí Evropské unie dle platných zákonů a směrnic Evropské unie

Přiznání k dani silniční
Vyhotovíme přiznání k dani silniční včetně příloh a spočítáme zálohy na další rok

Přiznání k dani z nemovitých věcí
Do 31.1. zpracujeme a podáme za Vás přiznání k dani z nemovitých věcí vč. příloh

Ostatní služby

• spolupráce s auditorem
• zpracování statistických výkazů
• zpracování podkladů k žádosti o úvěr vycházejících z účetnictví
• zpracování vnitropodnikových směrnic (účetních, daňových, mzdových…)
• kontrola nastavení systému oběhu dokladů ve firmě
• příprava a podání účetní závěrky a přílohy na Obchodní rejstřík

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Necessary

Advertising

Analytics

Other